Domů
SMARTboxy

Všeobecné obchodní podmínky

Unboxino

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) internetového obchodu www.unboxino.cz (dále jen „Internetový obchod“) jsou vydané podle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Provozovatelem Internetového obchodu je společnost:

HK 1155 s.r.o.

IČO: 14068575

DIČ: CZ14068575

se sídlem: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5

zapsané u /bude doplněno/ soudu v /bude doplněno/, oddíl C, vložka /bude doplněno/

email: info@unboxino.cz

tel: 775 347 471

(dále jen „Prodávající“).

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo fyzické či právnické osoby v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující“) prostřednictvím Internetového obchodu. Není-li dále uvedeno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek jak pro Kupujícího fyzickou osobu spotřebitele, tak i pro Kupujícího fyzickou či právnickou osobu podnikatele.
 1. Ustanovení Obchodních podmínek jsou zásadně nedílnou součástí kupní smlouvy. Případná odchylná ujednání v kupní smlouvě mají však vždy přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

Článek II.

Nákup bez registrace a zákaznický účet

 1. Prodávající připouští možnost nákupu v Internetovém obchodu bez předchozí registrace Kupujícího. Při nákupu bez registrace je Kupující povinen v rámci procesu objednání uvést alespoň jméno a příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a adresu. Tyto údaje je Kupující povinen zadat správně a pravdivě.
 1. Prodávající nabízí možnost registrace Kupujícího v Internetovém obchodě pro snadnější objednávání, sledování a archivaci objednávek, a to formou zákaznického účtu (dále jen „Zákaznický účet“).
 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého Zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání zboží.
 2. Při registraci do Zákaznického účtu je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny Prodávajícím požadované údaje. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Zákaznickém účtu jsou Prodávajícím považovány za správné, a Prodávající není povinen tyto údaje jakkoliv ověřovat nebo kontrolovat.
 1. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen jedinečným uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití přístupových údajů Kupujícího do Zákaznického účtu třetími osobami.
 1. Prodávající je oprávněn dočasně znemožnit přístup do Zákaznického účtu těm Kupujícím, kteří porušili Obchodní podmínky.
 1. Prodávající je oprávněn zrušit Zákaznický účet Kupujícího zejména v případě, pokud Kupující závažně poruší své povinnosti z Obchodních podmínek nebo z povinností podle uzavřené Kupní smlouvy anebo v případě, že se Kupující déle než 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců do svého Zákaznického účtu nepřihlásí ani neprovede v této lhůtě jakékoliv objednání v Internetovém obchodu.
 1. Kupující bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nezbytnou údržbu softwarového a hardwarového vybavení Prodávajícího nebo třetích osob nebo v důsledku výpadků dostupnosti, které Prodávající nezavinil ani jej nemohl předvídat.

Článek III.

Objednávka

 1. Nákup v Internetovém obchodě realizuje Kupující prostřednictvím objednávky z nabídky Internetového obchodu postupem podle Obchodních podmínek (dále jen „Objednávka“). Objednávka Kupujícího je nezbytným předpokladem pro uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení Objednávky Prodávajícím.
 1. Prodávající nabízí různých výrobků (dále jen „Zboží“), a to formou balíčků Zboží s předem stanovenou hmotností a cenou, tzv. SmartBoxů, které obsahují výběr výrobků podle volby Prodávající (dále jen „SmartBox“). 
 1. Prodávající nabízí SmartBoxy v různých hmotnostech a cenách. 
 1. Kupující má možnost ovlivnit výběr Zboží Prodávajícím v rámci procesu tzv. předvýběru, který je součástí Objednávky, kdy Kupující zvolí podle velikosti SmartBoxu stanovený počet Zboží, které Kupující preferuje, aby bylo do SmartBoxu vloženo, a to podle jeho druhového určení. Druhovým určením je podle těchto Obchodních podmínek myšlen druh Zboží (například sluchátka pro poslech hudby), bez uvedení konkrétního výrobce nebo typu produktu.
 1. Prodávající při výběru Zboží, které je vloženo do SmartBoxu, přihlédne k předvýběru provedenému Kupujícím tak, že každý SmartBox obsahuje stanovený počet Kupujícím předvybraného druhově určeného Zboží. Garantovaný počet Zboží, které musí SmartBox obsahovat z předvýběru Kupujícího je uveden v procesu Objednávky v Internetovém obchodě.
 1. Informace o nabídce Prodávajícího zahrnující váhu a cenu jednotlivých nabízených SmartBoxů i nabídku možných produktů pro předvýběr, jsou uvedeny v katalogu Internetového obchodu. Ceny SmartBoxů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodě.
 1. Veškerá prezentace umístěná v katalogu Internetového obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně jakýchkoliv nabídek v Internetovém obchodu.
 1. V Internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené v Internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území České republiky.
 1. Případné slevy z kupní ceny Zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.
 1. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení), si hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro objednávání a hrazení Zboží v Internetovém obchodu.
 1. Kupující provádí objednávku Zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého Zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v Internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání Objednávky si kupující vybere zvolený SmartBox a provede předvýběr podle těchto Obchodních podmínek tedy zvolí druh a počet preferovaných kusů Zboží. Zvolený SmartBox s předvybraným Zbožím vloží do košíku. Dále Kupující zvolí způsob platby a doručení.
 1. Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a zásadami se zpracováním osobních údajů.
 1. Neprodleně po obdržení Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení Objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy.
 2. V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, vyrozumí o takové skutečnosti bezodkladně po doručení Objednávky Kupujícího. Takové vyrozumění je možné provést ve výjimečném případě i telefonicky.
 1. Všechny Objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit Objednávku, dokud není Prodávajícím odesláno Kupujícímu potvrzení Objednávky.
 1. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení jakékoliv ceny v Internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu objednaný SmartBox za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení Objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o akceptaci takové nabídky Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.
 1. Kupující odeslání Objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že je plně svéprávný nebo je zastoupen zákonným zástupcem. Pokud není Kupující zletilý, bere Kupující na vědomí, že není oprávněn objednávat v Internetovém obchodu produkty, u kterých je zákonnou podmínkou jejich koupě věk 18 let.
 1. Kupující odesláním Objednávky potvrzuje, že veškeré zadané údaje jsou úplné a správné a platební kartu, kterou zvolil k úhradě, je oprávněn použít k úhradě zboží v Internetovém obchodě.

Článek IV.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu SmartBoxu a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány Pays, přičemž tato možnost platby vždy zahrnuje platbu platební kartou, QR kódem pro bankovní převod a případně další platební možnosti;
 • prostřednictvím on-line internetového spotřebitelského úvěru splátkové společnosti Home Credit a.s.; v případě volby této platební metody bude Kupující po dokončení Objednávky přesměrován na stránky Home Credit a.s., kde vyplní žádost o internetový spotřebitelský úvěr. Typ úvěru si Kupující zvolí v rámci procesu on-line uzavírání smlouvy. SmartBoxy budou Prodávajícím v případě platby touto platební metodou dány k dopravě Kupujícímu poté, kdy bude mít Prodávající prokázáno sjednání úvěrové smlouvy, tedy po doručení příslušných dokladů, které pro sjednání úvěru stanovuje společnost Home Credit a.s.
 1. Společně s kupní cenou je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním ve smluvené výši, která je uvedena v rámci procesu Objednávky v Internetovém obchodě. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány Pays postupuje Kupující podle pokynů poskytovatele elektronických plateb.
 1. Zaplacení kupní ceny před odesláním Zboží se nepovažuje za zálohou.
 1. Zboží dle Objednávky je Kupujícímu dodáno:
 • rozvozem prostřednictvím kurýrní služby DPD;
 • dodáním do některého z výdejních míst sítě Zásilkovna.
 1. Volba způsobu dodání Zboží se provádí během procesu Objednávky.
 1. Náklady na dodání Zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí jsou uvedeny v Objednávce a v potvrzení Objednávky Prodávajícím.
 1. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. V případě, že z důvodů na straně Kupujícího dojde ke zmaření doručení Zboží, nemá Kupující nárok na vrácení kupní ceny placené předem.
 1. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 1. Prodávající vystaví Kupujícímu elektronický daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu Kupujícího.
 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem převzetí Zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 1. Prodávající nebo kurýr Prodávajícího je oprávněn ověřit věk Kupujícího nebo osoby, kterou Kupující určil k převzetí Zboží nahlédnutím do průkazu totožnosti, a to v případech, kdy je pro převzetí zboží vyžadována věková hranice 18 let. Nebude-li tato věková hranice Kupujícím doložena, je Prodávající, resp. přepravce povinen odmítnout předání Zboží a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s vyřizováním (doručováním) Objednávky.

Článek IV.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek stanovených Občanským zákoníkem a dále uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.
 1. Zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne převzetí Zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy při dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyjmul a toto zboží nese jakékoliv známky používání.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na emailovou nebo poštovní adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od kupní smlouvy. Pro zaslání odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít formulář v tomto odkazu. Kupující však není povinen tento formulář využít.
 1. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží do 14 dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 1. Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 1. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
 1. Bez ohledu na výše uvedené odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

.

 1. Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Článek V.

Reklamace

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady, a to jak faktické, tak i právní. Zejména pak Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
 • má Zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Prodávajícím prováděné za účelem prodeje Zboží,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. V případě výskytu vady může Kupující Prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové Zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od kupní smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • pokud má Zboží podstatnou vadu, která nemůže být odstraněna výměnou za nové Zboží;
 • při větším počtu vadných kusů Zboží.
 1. Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad nebo ho opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy způsobilo Kupujícímu značné obtíže.
 1. Vzhledem k tomu, že Prodávající nabízí Zboží rozbalené a použité, činí délka záruční doby dvanáct měsíců. Záruční doba počne běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím.
 1. Vzhledem k tomu, že Prodávající nabízí soubor Zboží formou tzv. SmartBoxů, jehož obsahem je soubor jednotlivých druhů Zboží, je v případě vady některého ze Zboží obsaženého ve SmartBoxu Kupující oprávněn reklamovat pouze daný kus Zboží, a nikoliv celý SmartBox jako celek. 
 1. Nedohodnou-li se Prodávající s Kupujícím jinak, v případě oprávněné reklamace Prodávající přistoupí k výměně vadného Zboží za jiné. Prodávající je povinen v takovém případě zachovat druhové určení Zboží, nemusí se však jednat o stejný typ Zboží (např. musí se jednat opět o sluchátka pro poslech hudby, avšak ty mohou být od jiného výrobce). Právo na dodání nového Zboží je možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového Zboží přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení.
 1. Prodávající přijímá reklamace na emailové adrese reklamace@unboxino.cz nebo písemně na doručovací adrese Prodávajícího uvedené v těchto Obchodních podmínkách. Kupující je oprávněn pro uplatnění reklamace využít formulář v tomto odkazu. Využití formuláře Kupujícím však není povinné. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení (i prostřednictvím emailu) o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do deseti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřeně potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně výměny Zboží za nové nebo odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.
 1. Prodávající informuje Kupujícího o výsledku reklamace na emailovou adresu zadanou v Zákaznickém účtu nebo při procesu Objednávky bez registrace.
 1. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující vadu sám způsobil nebo byla vada způsobena nesprávným užíváním Zboží nebo běžným opotřebením Zboží.
 1. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 1. Práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí v dalším příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 1. Prodávající neodpovídá za služby poskytované osobami odlišnými od Prodávajícího, a to zejména provozovatelů platebního portálu (platební brány) a poskytovatele spotřebitelského online úvěru.
 1. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s užíváním Internetového obchodu, např. za poruchy Internetového obchodu, ztrátu dat Kupujícího apod.

Článek VI.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 1. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění Výroba obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona, obor velkoobchod a maloobchod. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti místně příslušný živnostenský úřad. 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající a Kupující si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v Zákaznickém účtu nebo v Objednávce.
 1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se právním řádem České republiky a případné spory budou s konečnou platností rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v České republice, a to i v případě, že je Kupujícím osoba s bydlištěm nebo sídlem mimo Českou republiku.
 1. Pro úpravu vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160 Občanského zákoníku, které se výslovně uplatní pro vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím podnikatelem. Dále se pro vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, zejména potom ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku). Kupující podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Kupující podnikatel dále nemá nárok na náhradu škody, která byla způsobena vadným Zbožím v souladu s ustanovením § 2943 Občanského zákoníku, či jakkoli jinak v příčinné souvislosti se zbožím, tedy se neuplatní ujednání podle ustanovení § 2939 až 2942 Občanského zákoníku. Pro vztah mezi Kupujícím podnikatelem a Prodávajícím se neuplatní zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.
 1. Všechna práva k Internetovému obchodu (zejména autorská práva k obsahu webových stránek, včetně rozvržení stránky, fotek, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků), náleží Prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu Prodávajícího.
 1. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat Internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 1. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Objednáním zboží podle změněných Obchodních podmínek se má za to, že Kupující s jejich změněným zněním souhlasí.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Back to Top
Smartbox byl přidán do košíku